MKK - SMKTG4A234AN - GIS Applications in Natural Resource Managemen 

SMKTG4A234AN jelű angol nyelvű GIS Applications in Natural Resource Management tárgy e-learning kurzusa.